Страница: Начало
Семинар на тема "Сигурността - ключът към бъдещето на Европа". Събитието ще се проведе на 15 април 2015 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел от 16:30 часа в конферентната зала А3G3. СФСМВР участва в него с едночасова презентация за социалния диалог в България.
 


Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията
 
Председателя на СФСМВР ....
Председателя на СФСМВР Валентин Попов и зам.-председателя Илия Кузманов представиха проблемите на българските служители в МВР. Тяхната федерация цели да подобри качеството на полицейската работа, което да доведе до промени вътре в МВР. Те споделиха притеснението си, че доверието в полицаите е спаднало и това се е превърнало в един от най-сериозните рискове за сигурността вътре в Европа. "МВР на моменти сякаш не се управлява от политици, а от бюрократи." сподели Кузманов. На срещата присъства също така Димитър Манолов, председател на КТ Подкрепа, вицепрезидент на Европейска конфедерация на профсъюзите, представители на Европейската комисия

Още по темата


Добавена: 2015-04-18, 14:05:58 ч.

 

Илияна Йотова пое ангажимент да включи предложенията на СФСМВР


"Илияна Йотова пое ангажимент да включи предложенията на СФСМВР и Европейския полицейски съюз в новите политики за вътрешна сигурност на ЕС, както и по официалната процедура на Европейския парламент да зададе въпрос на Комисията за създаване общоевропейски минимални стандарти за условията на труд на служителите в сектор сигурност."

Още по темата


Добавена: 2015-04-18, 14:05:07 ч.

 

Честит Великден!
Нека великденските празници, ви дарят с много надежди и мечти.
Нека в семейството ви да има мир и разбирателство.
Нека трапезата ви бъде пълна и сърцата ви изпълнени с любов.
Спокойствие да царува в душите ви и здраве нека ви крепи.

Христос воскресе!


Добавена: 2015-04-10, 00:00:01 ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ


Членове на Синдикалната федерация на служителите в МВР ще протестират пред Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Елхово на 8 април 2015г. от 12.00 часа.

Една от причините за протеста са провалените преговори между представители на Федерацията и професионалното ръководство на ГДГП по отношение на работното време на държавните служители охраняващи южната граница с Република Турция. Униформените настояват за промяна на графика им на работа, който беше сменен от 24-часа на 12-часа и да се оптимизират смените и нарядите, които се извършват на място и които удължават работния ден до 14 часа.

Служителите продължават да бъдат извозвани от амортизирани микробуси и автобуси, като много често превозните средства за превозване на служители и нелегално преминали границата хора са едни и същи. Тази практика, заедно с липсата на лични предпазни средства, екипировка и оборудване създават сериозен риск за здравето и живота не само на служителите, но и на техните семейства.

Една от порочните практики, която продължава да се прилага е командироването на едни и същи служители. Често периодът между двете командировки е не повече от 15 дни. Това причинява стрес и води до преумора на служителите. Стартираната процедура за назначаване на нови служители, които да бъдат назначени да охраняват държавната граница е изключително дълга и тромава и се очаква да продължи около година.

Членовете на СФСМВР, като дългогодишни служители разбират трудната ситуация в страната, но не могат да се примирят с откровените подигравки към техния труд и труда на техните колеги от страна на професионалното ръководство на МВР и в частност на ГДГП. СФСМВР се противопоставя на утвърдената порочна практика за пълно пренебрегване на проблемите, за чието решаване не са нужни финансови средства, а само разбиране и професионална компетентност!

Протестът на 8 април 2015г. е началото на серия от регионални и национални протести и ясно и категорично послание към ръководството на МВР, че ако не се промени коренно политиката по отношение на организацията на работа във всички дирекции това ще създаде риск не само за служителите в силовото ведомство – това ще доведе до увеличение на конвенционалната престъпност и ще застраши гражданите на Република България.


Добавена: 2015-04-06, 11:26:04 ч.

 

ТОЛЕРАНСЪТ СВЪРШИ!
08.04.2015г. , 12.00ч. пред РДГП Елхово- регионален протест на СФСМВР!

Нерешени проблеми, налагащи протеста:
    1. Заплащане и отчитане на първи и последен ден от командировката и произтичащите от това проблеми с общия брой норма часове за отчетния период.
    2. Превоза с едни и същи служебни автомобили на служители и незаконно преминали ДГ;
    3. Предпазните средства и медицинското обслужване;
    4. Честото командироване на едни и същи служители от едни и същи структури през малък интервал от време /през 15 дни/;
    5. Условията за труд включващи – техника, униформи , оборудване и т.н.
    6. Забавеното изплащане на командировъчни;
    7. Носенето на службата от един човек в определени места;
    8. Липсващата индикация да се спазва условието на чл.2, т.7 от НАРЕДБА № 8121з-792 от 29.10.2014 г. - за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за държавните служители на МВР, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, и на ободряващи напитки за служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00ч. – т.н. ваучери;
    9. Проблеми свързани с 12 часовите смени на служителите от ГПУ-М.Търново.


Добавена: 2015-04-05, 14:22:34 ч.

 

Семинар на тема "Сигурността - ключът към бъдещето на Европа".


Залата, в която ще изнесат презентацията нашите представители


Семинар на тема "Сигурността - ключът към бъдещето на Европа".
Събитието ще се проведе на 15 април 2015 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел от 16:30 часа в конферентната зала А3G3.

СФСМВР е участник и съорганизатор в събитието.

Сигурността в Европа е поставена пред сериозни предизвикателства. Oчакванията и изискванията към работата на служителите в сектор сигурност са по-високи от всякога. Съвсем основателно европейците изискват еднакви нива на защита и сигурност, без значение в коя държава членка се намират, живеят, работят или просто посещават като туристи.

Съществуващите различия в условията на труд, техническата екипировка, обученията и правомощията, които имат служителите от сектор сигурност в държавите членки, е една сериозна предпоставка за тяхната ефективност и осигуряване на високи нива на сигурност в Европейския съюз.

Европейското законодателство, националните политики, ежедневната работа и синдикалните права на служителите в сектор сигурност са недостатъчно и непоследователно съгласувани помежу си, а нуждата от многостранен диалог на национално и европейско ниво е повече от осезаема.


Добавена: 2015-03-29, 18:47:31 ч.

 

Отворено писмо

ДО
Г-Н КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЧЕВ,

На 20 февруари 2015 г. в Държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Наред с определени структурни промени, с този закон се промениха съществено правилата за държавната служба в МВР и тези, свързани със синдикалната дейност на служителите. Внимателният проследяване на дейността на Народното събрание във връзка с тези части на изменителния закон, установи съществени отклонения от правилата за осъществяване на законодателната дейност, които са определени в Конституцията и Правилника за организацията и дейността на 43-то Народно събрание (ПОДНС).
Чл. 88, ал. 1 от Конституцията на Република България определя императивно, че „законите се обсъждат и приемат с две гласувания, които се извършват на отделни заседания. По изключение Народното събрание може да реши двете гласувания да се извършат в едно заседание“. Уредба със същото съдържание е формулирана и в чл. 77, ал.1 и 2 от ПОДНС. Наред с нея, чл. 81, ал.2 от същия акт, определя, че „при второто гласуване се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 80, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада й. Допустими са и редакционни поправки. Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект, не се обсъждат и гласуват.“
Видно от обединения проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР, който включва няколко отделни проекта за изменение и допълнение на същия нормативен акт, нито един от тях не съдържа предложения във връзка с промяна на цялостната концепция на държавната служба в МВР – въвеждане на два вида държавни служители с различен режим на уредба (по ЗМВР и по Закона за държавния служител) за възникването, развитието и прекратяването на служебните им правоотношения, както и за тяхното съдържание. Нито един от тях не съдържа и предложение за промяна в чл. 243, ал. 3 от ЗМВР, с която да се забрани на синдикалните организации в МВР, чийто членове са държавни служители в МВР, да членуват в национални синдикални организации извън МВР.
Видно от стенограмата от заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, промяната на философията в държавната служба в МВР става предмет на обсъждане за първи път по време на разглеждането на обединения проект за второ гласуване в Комисията. Това е станало възможно поради наличието на предложения от народни представители в тази насока, които са направени в по предвидения за това ред в чл. 80, ал.1 от ПОДНС. Именно този факт дават основание за извода, че новата философия на държавната служба в МВР, която безспорно има характеристиката на основно положение в закона, не е била обект на обсъждане при разглеждането на проекта за първо гласуване от водещата постоянна комисия, както и от пленарния състав на 43-то Народно събрание, каквото е изискването в чл.77, ал.4, изр. 2 от ПОДНС. Тя е станала законово положение само в рамките на едно обсъждане – това за второто гласуване на проекта, което според константната практика на Конституционния съд е нарушение на законодателната процедура.
В същия контекст е и предложението в § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗМВР да се създаде т. 26а – определение на термина „специфични служебни дейности“ (§ 76 от Закона за изменение и допълнение на ЗМВР).
Наред с горното, е и предложението за изменение на чл. 243, ал.3 от ЗМВР. Предложение за такова изменение не се съдържа нито в общия проект на закона за изменение и допълнение на ЗМВР, нито е било внесено като предложение от народни представители по реда на чл. 80, ал.1 от ПОДНС. За първи път предложението се прави в хода на обсъждането на проекта за второ гласуване в пленарната зала и е подкрепено. Озадачаващ е фактът, че друго предложение направено по същия начин при продължаване на обсъждането на проекта през следващия пленарен ден, е било оттеглено от народния представител, негов вносител, след направени възражения от други народни представители, че предложението не е било обсъдено нито по време на първото гласуване на законопроекта, нито по време на обсъждането на проекта за второ гласуване от водещата комисия, което е в противоречие с ПОДНС.
Изложената до тук фактология дава основание да се направи извод, че приетата правна уредба в ЗМВР в тези й части – нова философия на държавната служба в МВР, въвеждането на ограничение на синдикалната дейност в МВР чрез установяване на забраната по чл.234, ал.3 от ЗМВР и създаването на законова дефиниция за специфичните служебни дейности, е в нарушение на установените в Конституцията на Република България и ПОДНС правила за законодателната процедура.
Наред с това окончателните законодателни решения в същите насоки показват съществени дефицити, които се отразяват негативно по отношение на нормалното упражняване на основни права на служителите в МВР.
Въвеждането на две категории държавни служители в МВР, които да са подчинени на различен правен режим на държавната служба, създава несигурност за процеса на нормалното упражняване на правото на труд. Вярно е, че чл. 142, ал.1 въвежда диференциране – по т.1 – полицейски органи и органи п пожарна безопасност и защита на населението, а по т.2 – всички други държавни служители в МВР. Систематичното тълкуване обаче във връзка с чл. 57 и чл. 58, както и във връзка с чл. 6, ал.1 показва, че критерият, по който ще се определя коя длъжност от кой правен режим ще се регулира ще зависи изключително от длъжностната характеристика за съответната длъжност. А според чл. 143, ал.4 от ЗМВР, съдържанието на длъжностните характеристики се определя със заповед на министъра на вътрешните работи. Така коя длъжност ще се отнесе към полицейски орган по смисъла на чл. 57 и към орган по пожарна безопасност и защитата на населението по смисъла на чл. 58 от ЗМВР, зависи не от условия, определени в закона, а от индивидуалния административен акт, издаден от министъра. Съществуването на законодателно решение от този вид създава сериозен риск в хода на изпълнението на съответната длъжност трудовият статус на служителя в един период от време да се подчинява на режима по ЗМВР, а в следващ период – на режима по Закона за държавния служител и обратното.
Наред с това, тъй като приложимият режим е обвързан с дейността, а не с длъжността, в случаите, в които държавен служител по длъжностна характеристика, следва да изпълнява дейност на държавен служител по правилата на ЗМВР и дейност на държавен служител по Закона за държавния служител, няма правила, които да определят за неговия случай кой е редът, който се ползва с приоритет. Преценката отново е по целесъобразност, а не по законосъобразност.
На основание тези основни аргументи, възприетото законодателно решение не би могло да се определи като гаранция за нормалното упражняване на правото на труд от държавните служители в МВР.
Създадената забрана по чл. 234, ал.3 от ЗМВР синдикалните организации в МВР, в които членуват държавни служители, да не могат да се присъединяват или да членуват в национални синдикални организации, по същество е точно противоположно законодателно решение на това, което съществуваше в ЗМВР при влизането му в сила през 2014 г. Поради посочения по-горе начин на включването му в закона, то не беше и мотивирано. По своята същност забрана от такъв характер и ограничение на правото на сдружаване като основно право. То не позволява упражняването на това право в пълния му обем и точното му предназначение, когато правото се упражнява като право на сдружаване в синдикални организации. Самата Конституция на Република България в чл. 49, ал.1 определя и нивата на проявление при упражняването на правото – членуване в синдикална организация и членуване в синдикален съюз, което предполага обединение на синдикални организации. Конституционният съд от своя страна при тълкуването на тези и други свързани с тях конституционни норми (Решение № 10 от 1994 г. по к.д № 4 от 1994 г. ), изрично определя, че Съществуването на „чл. 49, посветен на синдикалното сдружаване извън основните текстове на чл. 12, ал. 1 и чл. 44, не означава нищо друго, освен подчертаване на спецификата и важността им като форми на сдружаване…..Когато се говори за конституционно допустимите предели на проявление на едно право, всъщност реципрочно се поставя въпросът за възможните негови ограничения, за конституционната рамка, в която то може да се упражнява. Веднага трябва да се каже, че тази рамка за правото на сдружаване е твърде широка. У нас съгласно Конституцията могат да се образуват по принцип всякакви сдружения с позволена цел и средства на дейност. Конституцията е предвидила определени ограничения в чл. 12, ал. 2 относно синдикалните сдружения“ - не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии. Въведената забрана за членуване или присъединяване към национални синдикални организации от синдикални организации в МВР безспорно надвишава установените в чл. 12, ал.2 от Конституцията рамки на ограниченията в синдикалната дейност.
Още повече, че в чл. 243, ал.5 от ЗМВР се допуска синдикални организации, в които членуват държавни служители в МВР, да се присъединяват към международни синдикални организации със сродни функции и характер.  В Закона за държавния служител изобщо липсва забрана от такова естество. В същото време е въведена отделна категория държавни служители в МВР, чийто правен статус се определя от Закона за държавния служител, а предвид качеството им на служители в МВР, забрана по чл. 243, ал. 3 от ЗМВР безспорно се прилага и за тях. Така възприетото законодателно решение по същество поражда повече въпроси, отколкото да дава нужните отговори.
Безспорно е, че създаването на законово определение, каквото е предназначението на новата т.26а в § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗМВР, с която се определят специфичните служебни дейности, е решение, което значително улеснява приложението на закона. Извън съдържанието на това определение обаче са останали дейности, които винаги до сега са били в категорията на специфичните в МВР - приемане на спешни повиквания или координиране дейността на службите за спешно реагиране и пренасяне и доставяне на пратки от дирекция “Специална куриерска служба”. Тъй като определението е предложено от народен представител между двете гласувания на проекта, мотиви към него няма. В същото време отпадането на определянето им като такива, какъвто е резултатът от приетото определение, води до съществена и крайно неблагоприятна последица за служителите, които ги извършват – отпада основанието за изплащането на допълнителното възнаграждение за осъществяване на специфични служебни дейности.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЧЕВ,

Предвид изложените аргументи Ви молим да упражните правото си на сезиране на Конституционния съд и да поискате да бъдат обявени за противоконституционни:
1. § 36 и свързаните с него допълнения на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, както и § 76 като противоречащи на чл. 16, чл. 48, ал.1 и чл. 88, ал.1 от Конституцията на Република България.
2. § 71 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи като противоречащ на чл. 12, ал.1, чл. 49, ал.1 и чл. 88, ал.1 от Конституцията на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УС НА СФСМВР:
ВАЛЕНТИН ПОПОВДобавена: 2015-03-29, 18:38:17 ч.

 

Официалното откриване на Първи Регионален форум

Директорът на ОДМВР – Плевен участва в официалното откриване на Първи Регионален форум „Нашата сигурност: споделена или неразбрана отговорност”, който се проведе днес. Организатори на събитието са Фондация „Общество и сигурност” – София и Синдикалната федерация на служителите в МВР. Откриването на конференцията се състоя от 14 часа в зала на хотел „Сити” в Плевен, на улица „”Стоян Заимов” № 2. Участие взеха служители от ОДМВР – Плевен, представители на Синдикалната федерация на служителите в МВР, община Плевен, Областна администрация - Плевен, представители на неправителствения сектор.

Участниците във форума разгледаха разбирането на услугата „сигурност” и ролята на гражданите и местната власт за повишаването на нейното качество. Дискусията бе относно потребностите от сигурност на децата и младежта, хората с физически затруднения, жертвите на домашно насилие, лицата в риск.

Директорът на Областна дирекция на МВР в Плевен Венцислав Катинов благодари за доверието Плевен да е домакин на Първия Регионален форум на тема „Нашата сигурност: Споделена или неразбрана отговорност”. Подчерта, че знае поетите ангажименти от МВР за провеждането на реформа в сектора „Сигурност” и създаването на реални възможности за гражданско участие в процесите на вземане на решения по проблемите на обществения ред и борбата с престъпността. Поясни, че сигурността е основен проблем на демократичните общества. Формулата за сигурност днес е граждански мир, спокойствие и стабилност, защитени човешки права в регионален, национален и международен план. Равнището на вътрешната сигурност зависи от ефикасния контрол над престъпността.

През изминалите 3 месеца от началото на годината в област Плевен се е запазила положителната тенденция за намаляване на интензивността на криминалната престъпност. Полицията работи за рязко ограничава влиянието на факторите, които обуславят битовата престъпност. Разработват се мерки за засилване противодействието на икономическата престъпност. Мобилизират се и се координират усилията със съдебната власт и органите на местно самоуправление. Директорът Катинов благодари на плевенската общественост и неправителствения сектор, които винаги са били съпричастни към проблемите и отговорностите на служителите на МВР. Подчерта, че разчита на обществено доверие към политиката на реформи и промени в системата на МВР.

Иван Мусков - член на УС на СФСМВР, представи стъпките на служителите от синдикалната организация към обединението и убеждението, че сами не можем да се справим. Необходимо е партньорство с гражданските организации и промяна в мисленето. "Извървяхме дълъг път и понягога резултатите бяха лоши, дори катастрофални". Малките стъпала, които изкачихме ни направиха по-уверени, по-конкурентни и по-обединени. Усилията са насочени към подобряване на качеството на услугата "Сигурност", чрез повишаване на гражданския контрол и участие при вземането на решения в МВР като се гарантира по-добро и ефективно обслужване на гражданите.

Темата остана отворена и регионалният форум завърши с предложението конструктивният диалог между служителите на МВР и неправителствения сектор да продължи.


Добавена: 2015-03-25, 10:12:47 ч.

 

 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2015 СФСМВР.